Všeobecné podmienky projektu

Článok I
Všeobecné ustanovenia

 1. Preambula

  Tieto Všeobecné podmienky používania (ďalej len „VPP“) definujú všeobecné pojmy a podmienky používania portálu misia.kozmix.sk. Tieto VPP sa vzťahujú na každého používateľa portálu a sú pre neho v plnom rozsahu záväzné. Každý používateľ má prístup k týmto VPP ešte pred tvorbou a používaním materiálov na portáli. Používaním portálu používateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s aktuálnym znením VPP a vyjadruje s nimi súhlas. Ak používateľ nesúhlasí s ktorýmkoľvek ustanovením VPP je povinný ukončiť používanie tohto portálu a jeho služieb.

 2. Definície a pojmy

  1. Prevádzkovateľom subdomény misia.kozmix.sk je nezisková organizácia EDULAB, so sídlom Rigeleho 1, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 45 738 424, zapísaná v Registri neziskových organizácií Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy.
  2. Portál je internetová stránka (alebo jej jednotlivá časť) umiestnená na adrese misia.kozmix.sk, ktorej hlavným účelom je poskytovanie vzdelávacích materiálov a metodík pedagógom prvého stupňa základných škôl a ďalej prihlasovanie pedagógov na semináre a do súťaží, ktoré sú organizované, resp. spoluorganizované prevádzkovateľom.
  3. Používateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom používa portál. Používateľ je oprávnený na portáli materiály vyhľadávať, prezerať a používať pre potreby výučby alebo samo štúdia v zmysle ustanovení týchto VPP.
  4. Materiál je materiál, akým je napríklad metodická príručka, určený pre potreby ďalšieho vzdelávania pedagógov prvého stupňa základných škôl a výučby na základných školách, ktorý sa nachádza na portáli.

Článok II
Autorské práva

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu na stránkach tohto portálu, vrátane textu, grafického designu stránok, softwaru, grafiky a súborov. Obsah stránok nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa akokoľvek zmenený, kopírovaný, šírený, samostatne alebo ako súčasť iných materiálov. Autorské práva sú chránené podľa relevantných právnych predpisov Slovenskej republiky a ich porušenie môže byť trestné.
 2. Právo použitia tohto portálu a jeho materiálov v súlade s vyššie uvedenými podmienkami je obmedzené na nekomerčné použite pri vyučovacom procese v základných školách a pri individuálnom doučovaní a samo štúdiu.
 3. Používatelia nemajú právo na ďalší predaj alebo akúkoľvek inú komerčnú aktivitu spojenú s portálom a jeho materiálmi. Tento portál alebo akákoľvek jeho časť nesmie byť rozmnožovaná, duplikovaná, kopírovaná, predávaná alebo inak použitá pre komerčné účely bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa v písomnej forme.

Článok III
Používanie materiálov

 1. Materiály uložené na portáli slúžia k ich ďalšiemu použitiu pedagógmi prvého stupňa základných škôl pri vyučovacom procese alebo individuálnej výučbe alebo samo štúdiu.
 2. Používateľ berie na vedomie, že materiál, ktorý používa je chránený autorským právom autora, tento materiál nie je oprávnený ďalej bez súhlasu autora upravovať a meniť jeho obsah, iba ak tak ustanovujú tieto VPP.
 3. Používateľ je oprávnený materiál použiť výlučne na nekomerčné a pedagogické účely, pre potreby vlastnej výučby a výučby ostatných pedagógov. Používateľ je v tomto prípade oprávnený zdieľať a šíriť tento materiál medzi ostatných pedagógov a žiakov.
 4. Prípadné námietky alebo reklamácie je používateľ oprávnený uplatniť výlučne u prevádzkovateľa.

Článok IV
Odopretie záruky a zodpovednosť

 1. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku, že portál bude zodpovedať požiadavkám každého používateľa, a že dostupnosť služieb bude neprerušená, dostatočne rýchla a bez chýb.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený zablokovať prístup používateľa k portálu, ak bude mať dôvodné podozrenie, že portál používa na základe individuálnych prihlasovacích údajov viac osôb alebo neoprávnená osoba.
 3. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za:
  1. porušovanie akýchkoľvek práv používateľa názormi, komentármi a inými vyjadreniami šírenými v rámci portálu inými používateľmi alebo za škody vyplývajúce zo spôsobu používania materiálov používateľmi, za škody vzniknuté v tejto súvislosti je zodpovedný výlučne používateľ,
  2. neposkytuje záruku bezchybného a neprerušeného prístupu k materiálom.

Článok V
Nežiaduci obsah

 1. Materiály zverejnené na portáli prevádzkovateľom alebo poverenou osobou spravujúcou portál sú v súlade s relevantnými právnymi predpismi. Nepodnecujú rasovú, náboženskú alebo etnickú nenávisť. Portál neobsahuje pornografiu alebo materiál porušujúci dobré mravy a materiál všeobecne považovaný za neetický.
 2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že žiadny materiál zverejnený na portáli:
  1. neohrozuje fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo nenarúša ich duševné zdravie a emocionálny stav,
  2. neobsahuje žiadne erotické a pornografické prvky,
  3. nepropaguje násilie, nepodnecuje k rasovej, náboženskej, etnickej alebo politickej nenávisti,
  4. nepropaguje užívanie omamných a psychotropných návykových látok,
  5. neobsahuje vulgarizmy,
  6. neobsahuje nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o inej osobe.

Článok VI
Technické požiadavky

 1. Pre používanie portálu je potrebné, aby operačný systém používateľa spĺňal nasledovnú minimálnu konfiguráciu:
  1. IE11 a novší, Edge 12 a novší, Firefox 41 a novší, Chrome 38 a novší, Safari 8 a novší
  2. Cookies: povoliť
  3. Javascript: povoliť
 2. Pre najlepší výsledok je vhodné prezerať materiály v režime na celú obrazovku. Vo vašom prehliadači zvoľte Zobraziť > Celá obrazovka, alebo použite klávesu F11.
 3. Niektoré materiály obsahujú video. Počas jeho prehrávania sa video sťahuje postupne. Predtým, ako sa spustí prehrávanie videa, je potrebné stiahnuť jeho úvodnú časť. Pri pomalom alebo vyťaženom internetovom pripojení je možné, že sa prehrávanie bude zastavovať v dôsledku pomalého načítavania. Pre zabezpečenie súvislého prehratia sekvencie počkajte, kým sa načíta celé video, až potom spustite prehrávanie. Niektoré materiály obsahujú zvuk, preto odporúčame používať reproduktory alebo slúchadlá.

Článok VII
Registrácia a osobné údaje

 1. Niektoré materiály a funkcionality na portáli sú dostupné iba pre registrovaných používateľov. Prístup k obsahu a funkcionalitám portálu je tak používateľovi umožnený v nadväznosti na jeho registráciu, ktorú vykoná prostredníctvom individuálnych prihlasovacích údajov. Prihlasovacie údaje je oprávnený využívať výlučne konkrétny používateľ, ktorý je povinný ich neposkytnúť ani nesprístupniť tretej osobe. V prípade straty individuálnych prihlasovacích údajov je používateľ povinný o tomto bezodkladne informovať prevádzkovateľa.
 2. Pri registrácii je potrebné zadať prihlasovacie meno, e-mail, meno a priezvisko, telefónny kontakt, príslušnosť k škole a heslo. Tieto údaje sú nevyhnutné pre vytvorenie používateľského konta.
 3. Používateľ má právo kontrolovať svoje osobné údaje na portáli a právo upravovať alebo vymazať tieto údaje z portálu.
 4. Používatelia portálu môžu kedykoľvek prevádzkovateľa kontaktovať e-mailom na: info@edulab.sk, telefonicky na: 02 / 321 99 121 alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa, aby sa informovali o spôsobe a rozsahu spracúvania ich osobných údajov.
 5. Prevádzkovateľ uchováva komunikáciu s používateľmi zo štatistických dôvodov a pre zabezpečenie čo najkvalitnejších reakcií na ich požiadavky.

Článok VIII
Ochrana súkromia a ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ rešpektuje právo používateľov na ochranu súkromia.
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľov v súlade s Pravidlami o ochrane osobných údajov.

Článok IX
Súbory cookie

 1. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré server ukladá v počítači používateľa v textovom formáte. Server má prístup k informáciám z tohto súboru pri opätovnom pripojení z tohto počítača. Súbory cookie obsahujú informácie nevyhnutné pre správne fungovanie nástroja. Obsah cookie súborov neumožňuje identifikáciu používateľa. Osobné údaje sa v cookie súboroch neukladajú.
 2. Pre prihlásenie sa na portál je povolenie cookie súborov nevyhnutné.
 3. Väčšina internetových prehliadačov umožňuje ukladanie cookie súborov automaticky. Používateľ môže vo svojom prehliadači nakonfigurovať spôsob, akým budú cookie súbory ukladané na disk jeho počítača, alebo ich ukladanie úplne zakázať.

Článok X
Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený portál a jeho štruktúru, sekcie, časti a obsah a rozsah meniť z dôvodu vylepšovania alebo zmeny obsahu portálu.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VPP kedykoľvek meniť, pričom o vykonanej zmene informuje používateľov uverejnením informácie o zmene textu VPP na stránke portálu, a to pred prvým použitím portálu po tom ako bola zmena vykonaná.
 3. Tieto VPP a ich prípadné zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na portáli a vzťahujú sa na používateľov odo dňa ich zverejnenia.
 4. Akékoľvek otázky, komentáre a výhrady k portálu adresujte na prevádzkovateľa.
 5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VPP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.
 6. V prípadoch, ktoré nespadajú pod tieto VPP, sa aplikujú relevantné právne predpisy Slovenskej republiky.
 7. Používateľ, zohľadňujúc globálny charakter internetu, sa zaväzuje konať v zhode s miestnymi pravidlami a dobrými mravy v súvislosti s online prenosom a vhodnosťou obsahu. Používateľ sa zaväzuje konať v súlade s relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.